Łany z lotu ptakaŁany z lotu ptakaŁany z lotu ptakaŁany z lotu ptakaNasza szkołaf_psplany_9a.jpegg_psplany_10a.jpegh_psplany_11a.jpegi_psplany_12a.jpegj_psplany_13a.jpegk_psplany_14a.jpegl_psplany_15a.jpegm_psplany_16a.jpegn_psplany_17a.jpego_psplany_18a.jpegp_psplany_19a.jpegr_IMG_3963_20a.jpegs_psplany_7a.jpegt_psplany_8a.jpegu_psplany_6a.jpeg

Organizacja nauki w szkole po feriach

Dyrektor PSP w Łanach informuje, że zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Edukacji i Nauki od 18 stycznia br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym. Natomiast uczniowie klas IV-VIII nadal będą uczyć się zdalnie. Będą oni, jak do tej pory, korzystać z e-dziennika, konta Office 365 (Outlook, Teams). Zajęcia będą odbywać się zgodnie z planem lekcji. Obecność na zajęciach obowiązkowa. Szkoła będzie miała obowiązek zapewnienia funkcjonowania świetlicy szkolnej dla najmłodszych uczniów oraz będzie mogła organizować uczniom klas ósmych konsultacje indywidualne lub w małych grupach. Dyrektor szkoły może udostępnić pomieszczenia w szkole do przeprowadzania konkursów przedmiotowych.

Pamiętajmy, że:

 • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych.
 • Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w osłonę ust i nosa.
 • Rodzice/Opiekunowie przyprowadzający dzieci do szkoły nie powinni wykazywać objawów chorobowych.
 • Uczniowie przychodzą i przyjeżdżają do szkoły wg planu zajęć.
 • Rodzice/Opiekunowie nie mogą wchodzić do budynku szkoły, tylko przekazują dziecko przy wejściu do budynku szkoły.
 • Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce, a także przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
 • W szkole obowiązuje zasada – każda klasa ma ograniczony do minimum kontakt z inną klasą.
 • Podczas przerw uczniowie będą przebywać na II i I piętrze z zachowaniem dystansu społecznego.
 • Nauczyciele uczący w poszczególnych klasach pracują zgodnie z podziałem godzin i przydziałem czynności.
 • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki oraz nie wymienia się nimi z koleżankami i kolegami.
 • Ograniczone zostaje przebywanie osób postronnych w szkole do minimum.
 • Uczniowie pod opieką nauczyciela będą regularnie myć ręce wodą i mydłem.
 • Sale lekcyjne będą wietrzone co najmniej raz na godzinę.
 • Sale i przybory, przyrządy szkolne oraz sprzęt sportowy będą codziennie dezynfekowane.
 • Zajęcia świetlicowe odbywać się będą w świetlicy szkolnej z zachowaniem reżimu sanitarnego.
 • Obiady będą wydawane dla uczniów z zachowaniem prawidłowych warunków sanitarno-higienicznych, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii.
 • Godziny pracy biblioteki pozostają bez zmian. Uczniowie korzystają z niej zgodnie z ustalonym wcześniej regulaminem.

Ministerstwo Edukacji i Nauki wspólnie z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowały wytyczne, które mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa zarówno pracownikom szkoły, uczniom i rodzicom.

PDFWytyczne_MEiN,_MZ_i_GIS_dla_klas_I-III_szkół_podstawowych.pdf (188,23KB)

Sytuacja, w której obecnie się znajdujemy jest szczególna i wymaga od każdego z nas pełnej mobilizacji, współpracy oraz troski o zdrowie i bezpieczeństwo całej społeczności szkolnej. Bardzo ważne jest to, aby w czasie pracy zdalnej pamiętać także o bezpieczeństwie danych osobowych! W załączeniu poradniki UODO dotyczące bezpieczeństwa podczas zdalnego nauczania:

PDFDobre praktyki pomagające zachować bezpieczeństwo danych podczas lekcji online.pdf (180,12KB)
 

Dyrektor PSP w Łanach – mgr Alfred Kordula