Łany z lotu ptakaŁany z lotu ptakaŁany z lotu ptakaŁany z lotu ptakaNasza szkołaf_psplany_9a.jpegg_psplany_10a.jpegh_psplany_11a.jpegi_psplany_12a.jpegj_psplany_13a.jpegk_psplany_14a.jpegl_psplany_15a.jpegm_psplany_16a.jpegn_psplany_17a.jpego_psplany_18a.jpegp_psplany_19a.jpegr_IMG_3963_20a.jpegs_psplany_7a.jpegt_psplany_8a.jpegu_psplany_6a.jpeg

Egzamin ósmoklasisty

Uległ zmianie harmonogram egzaminu ósmoklasisty. Potrwa on od 16 do 18 czerwca 2020 r.:

język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz.9:00

Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca 2020 r.

Do 31 lipca 2020 r. będą ogłoszone wyniki egzaminu ósmoklasisty. Absolwenci odbiorą również w tym dniu zaświadczenia o wyniku egzaminu.

Jego organizacja będzie zgodna z wytycznymi przeciwepidemicznymi, które przygotowało Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i Centralną Komisją Egzaminacyjną, a które to przede wszystkim zapewnią uczniom, nauczycielom i pracownikom bezpieczne warunki, a dyrektorowi pomogą w zorganizowaniu pracy w czasie epidemii związanej z COVID-19:

wytyczne dotyczące przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty: PDFWYTYCZNE_Przeprowadzanie_egzaminów.pdf (509,15KB)

 

Podczas egzaminu uczniowie powinni pamiętać o następujących zasadach: JPEGWytyczne_CKE_MEN_i_GIS_-_plakat.jpeg (398,59KB)

 

Z aktualnymi informacjami o warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty należy zapoznać się na stronie CKE:

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

 

INFORMACJE DLA UCZNIA

 1. Na egzamin przychodzi uczeń zdrowy, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną, nie objęty kwarantanną/izolacją lub nie przebywający w warunkach domowych z osobą objętą kwarantanną/izolacją.
 2. Poza sytuacjami wyjątkowymi, na teren szkoły nie może wejść rodzic ucznia.
 3. Uczeń nie powinien wnosić na teren szkoły rzeczy zbędnych, np. telefonu komórkowego, książek, maskotek.
 4. W dniu egzaminu, uczeń przychodzi do szkoły na godzinę ściśle wyznaczoną przez dyrektora. Wchodzi wyznaczonym wejściem, unika tworzenia się grup (przed i po egzaminie), swoje rzeczy osobiste pozostawia w szatni w worku/reklamówce.
 5. Uczeń korzysta z własnych przyborów piśmienniczych: długopis lub pióro z czarnym tuszem/atramentem i linijki. Uczeń nie może pożyczać przyborów od innych zdających.
 6. Na salę egzaminacyjną można wnieść własną butelkę wody, jeśli zachodzi taka potrzeba, którą należy ustawić obok stolika zdającego (szkoła nie zapewnia wody pitnej ani posiłków).
 7. W oczekiwaniu na wejście do szkoły lub na salę egzaminacyjną, zdający zachowują odpowiedni odstęp, co najmniej 1,5m oraz mają zakryte usta i nos.
 8. Po wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce i udać się bezpośrednio do sali egzaminacyjnej.
 9. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wchodzenia uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu). Uczeń powinien posiadać przy sobie legitymację szkolną.
 10. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 1. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
 2. wychodzi do toalety,
 3. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 1. Zdający mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.
 2. W sali egzaminacyjnej odległość między zdającymi będzie wynosiła 1,5m odległości w każdym kierunku.
 3. Przed rozpoczęciem egzaminu zdającym przypomniane zostaną obowiązujące zasady bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
 1. zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi,
 2. obowiązek zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym,
 3. niedotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,
 4. konieczność zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.
 1. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
 2. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

 

GODZINA PRZYBYCIA DO SZKOŁY!

 1. Uczniowie klasy przychodzą do szkoły na konkretną godzinę (nie wcześniej, nie później). Wchodzą do budynku głównym wejściem według kolejności w dzienniku lekcyjnym:
 1. godzina 7:50 – 7:55 – nr 1, 2, 3, 4
 2. godzina 7:55 – 8:00 – nr 5, 6, 7, 8
 3. godzina 8:00 – 8:05 – nr 9, 10, 11, 12
 4. godzina 8:05 – 8:10 – nr 13, 14, 15, 16
 5. godzina 8:10 – 8:15 – nr 17, 18, 19.
 1. Przed wejściem do szkoły wyznaczony pracownik sprawdza obecność, mierzy temperaturę ciała i oddelegowuje ucznia do wyznaczonej sali egzaminacyjnej.
 2. Uczeń umieszcza rzeczy osobiste w szatni i dezynfekuje ręce.
 3. Po ukończeniu egzaminu uczeń dezynfekuje ręce, odbiera rzeczy osobiste z szatni i wychodzi wyjściem głównym zachowując odpowiedni dystans i unikając tworzenia się grup. 

 

Dyrektor PSP w Łanach – mgr Alfred Kordula