Łany z lotu ptakaŁany z lotu ptakaŁany z lotu ptakaŁany z lotu ptakaNasza szkołaf_psplany_9a.jpegg_psplany_10a.jpegh_psplany_11a.jpegi_psplany_12a.jpegj_psplany_13a.jpegk_psplany_14a.jpegl_psplany_15a.jpegm_psplany_16a.jpegn_psplany_17a.jpego_psplany_18a.jpegp_psplany_19a.jpegr_IMG_3963_20a.jpegs_psplany_7a.jpegt_psplany_8a.jpegu_psplany_6a.jpeg

Kształcenie na odległość przedłużone do 26 czerwca

Zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, przerwa w nauczaniu stacjonarnym została wydłużona do 26 czerwca 2020 r. – do tego czasu nauczanie będzie prowadzone zdalnie oraz zgodnie z wytycznymi MEN zostają wprowadzone następujące możliwości:

 • Od 18 maja przywrócona zostaje możliwość prowadzenia zajęć rewalidacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie – udział w nich będzie zależeć od decyzji rodzica.
 • Od 25 maja będą prowadzone zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów z klas I – III. Udział w nich będzie zależeć od decyzji rodzica.
 • Od 25 maja uruchomione będą konsultacje dla uczniów klasy ósmej oraz możliwość wypożyczenia książek w bibliotece szkolnej. Udział w nich będzie zależeć od decyzji rodzica/ucznia.
 • Od 1 czerwca uruchomione będą konsultacje dla uczniów ze wszystkich klas oraz możliwość wypożyczenia książek w bibliotece szkolnej. Udział w nich będzie zależeć od decyzji rodzica/ucznia.

Ich organizacja będzie zgodna z wytycznymi przeciwepidemicznymi, które przygotowało Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, a które to przede wszystkim zapewnią uczniom, nauczycielom i pracownikom bezpieczne warunki, a dyrektorowi pomogą w zorganizowaniu pracy w czasie epidemii związanej z COVID-19:

Nauczycielu:

 • wyjaśnij uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone;
 • zorganizuj konsultacje indywidualne oraz grupowe z uwzględnieniem odległości pomiędzy stanowiskami nauki min.1,5 m (1 uczeń – 1 stolik);
 • zwracaj uwagę, aby uczniowie często i regularnie myli ręce;
 • wietrz salę, w której organizujesz konsultacje, co najmniej raz na godzinę;
 • w miarę możliwości dopilnuj, aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów
  i podręczników;
 • unikaj organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu. W grupie może przebywać do 12 uczniów;
 • ustal bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni po zakończeniu zajęć.

Uczniu:

 • otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Z ich harmonogramem zapozna Cię nauczyciel/wychowawca;
 • nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza;
 • jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia;
 • zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów;
 • w drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny;
 • zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie;
 • przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce;
 • unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły;
 • z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły;
 • bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.

Dyrektor PSP w Łanach – mgr Alfred Kordula