Łany z lotu ptakaŁany z lotu ptakaŁany z lotu ptakaŁany z lotu ptakaNasza szkołaf_psplany_9a.jpegg_psplany_10a.jpegh_psplany_11a.jpegi_psplany_12a.jpegj_psplany_13a.jpegk_psplany_14a.jpegl_psplany_15a.jpegm_psplany_16a.jpegn_psplany_17a.jpego_psplany_18a.jpegp_psplany_19a.jpegr_IMG_3963_20a.jpegs_psplany_7a.jpegt_psplany_8a.jpegu_psplany_6a.jpeg

Fascynujący Świat Nauki i Technologii

W roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015 uczniowie klas I-VI uczestniczyli w projekcie FASCYNUJĄCY ŚWIAT NAUKI I TECHNOLOGII. Powstał on dzięki Regionalnemu Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu, które w imieniu Zarządu Województwa Opolskiego realizuje go w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic, w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt zakłada współpracę wielu instytucji w zakresie jego realizacji, m.in. instytucje kultury, ośrodki naukowe, uczelnie wyższe, gospodarstwa edukacyjne. Zaplanowane w projekcie działania są spójne i wprowadzają nową jakość w opolskiej edukacji. Pokazują, że Opolszczyzna ma bogatą ofertę edukacyjną dla dzieci i młodzieży, a szkoły i nauczyciele wykorzystując szerokie spektrum metod nauczania i środków dydaktycznych pozwalają rozwijać uczniom swoje zainteresowania i pasje. Pozwolą one dostosować edukację do możliwości każdego ucznia na miarę XXI w. Działania te są wsparciem dla nauczycieli w realizacji podstawy programowej I i II etapu edukacyjnego z ukierunkowaniem na rozwój umiejętności kluczowych. W zależności od potrzeb szkoły zajęcia przewidują realizację modułu: matematyczno-przyrodniczego lub humanistycznego; mogą być realizowane w formach interdyscyplinarnych lub bardziej ukierunkowanych (np. matematyka, przyroda, fizyka, j. polski, historia), jak również wybiegać poza ramy przedmiotowe (np. umiejętność uczenia się, kompetencje osobowe i interpersonalne, kreatywność i innowacyjność, twórcze wyrażanie idei, doświadczeń i uczuć).

Działanie I – badania

Przebadanie wszystkich uczniów, narzędziami zakupionymi i nieodpłatnie przekazanymi do każdej szkoły. Badanie ma na celu opracowanie diagnozy i pomocy uczniom w zakresie:

  • trudności w pisaniu, czytaniu, rozumieniu
  • trudności w uczeniu się matematyki
  • potencjału i możliwości humanistyczno-przyrodniczych uczniów

Przeprowadzenie diagnozy przez nauczycieli danej szkoły zaplanowano dwukrotnie: we wrześniu 2013r. i we wrześniu 2014r. Każda szkoła uczestnicząca w projekcie po zakończeniu projektu będzie posiadała profesjonalne programy do diagnozy trudności i predyspozycji uczniów co w znacznym stopniu usprawni realizację zadań wynikających z rozporządzenia MEN o pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Działanie II – zajęcia pozalekcyjne

Nauczyciele (w oparciu o zaproponowany scenariusz) mają możliwość przekazania swoim uczniom wiedzy i umiejętności w ramach zajęć pozalekcyjnych. Zajęcia mają na celu zainteresowanie uczniów daną dyscypliną nauki i zachęcenie do pogłębiania własnej wiedzy. Proponujemy stosowanie wielu metod aktywizujących. Nowoczesne metody i środki nauczania pozwolą na zaciekawienie uczniów wybranym przedmiotem lub grupą przedmiotów, jak również zauważyć korelację między różnymi dziedzinami życia i nauki.

Zajęcia pozaszkolne – wyjazdy edukacyjne:

Działanie III – Regionalne Centrum Nauki i Eksperymentu

Zajęcia dla wszystkich uczniów odbywają się w pracowniach eksperymentalno-doświadczalnych Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu. Są to pracownie wyposażone w przyrządy do doświadczeń m.in. z mechaniki, optyki, astronomii, muzyki, techniki, nowoczesnych technologii, przyrody, do prowadzenia badań powietrza (stacja pogody), wody i zmysłów człowieka. Mają za zadanie pobudzanie uczniów do poznawczego sposobu zdobywania wiedzy.

Działanie IV – zajęcia w instytucjach kultury i gospodarstwach edukacyjnych

Zaplanowane zajęcia realizowane są w instytucjach kultury (kina, teatry, filharmonie, galerie, muzea itp.)

Działanie V – zajęcia w ośrodkach akademickich 

Zajęcia realizowane są w ośrodkach akademickich dla uczniów z klas V-VI. Są uzupełnieniem zajęć w pracowniach eksperymentalnych RCRE. Zaplanowano cykl 4 wykładów dla grupy uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i  1 wykład dla grupy uczniów w zakresie nauk humanistycznych.

Zajęcia w mobilnym planetarium

Tematy zajęć „Wszechświat w pigułce” w mobilnym planetarium

I etap edukacyjny (klasy I-III), 45 min.

Tematyka zajęć:

Obserwacje Słońca (jeśli  pogoda na to pozwala) za pomocą teleskopu słonecznego, przyswajanie wiadomości na temat zjawisk zachodzących na powierzchni Słońca.

Obserwacja promieni słonecznych za pomocą siatki dyfrakcyjnej - poznawanie barw składowych światła widzialnego, badanie promieni słonecznych za pomocą detektora UV.

Prezentacja filmu popularno-naukowego na temat budowy i zjawisk Układu Słonecznego.

Prezentacja „Niebo z moich stron” z wykorzystaniem programu Stellarium.

II etap edukacyjny (klasy IV-VI), 45 min.

Tematyka zajęć:

Obserwacje Słońca (jeśli  pogoda na to pozwala) za pomocą teleskopu słonecznego, przyswajanie wiadomości na temat zjawisk zachodzących na powierzchni Słońca, obserwacje przyrody za pomocą lornetki i lunety.

Prezentacja filmu popularno-naukowego na temat budowy i zjawisk Układu Słonecznego.

Prezentacja „Niebo z moich stron” z wykorzystaniem programu Stellarium.

Wykorzystanie podręcznych pomocy (obrotowa mapa nieba, nomogram faz księżyca, tablet z oprogramowaniem astronomicznym, atlas nieba) do identyfikacji obiektów i ustalania czasu zjawisk astronomicznych.

http://snit.rcre.opolskie.pl