Łany z lotu ptakaŁany z lotu ptakaŁany z lotu ptakaŁany z lotu ptakaNasza szkołaf_psplany_9a.jpegg_psplany_10a.jpegh_psplany_11a.jpegi_psplany_12a.jpegj_psplany_13a.jpegk_psplany_14a.jpegl_psplany_15a.jpegm_psplany_16a.jpegn_psplany_17a.jpego_psplany_18a.jpegp_psplany_19a.jpegr_IMG_3963_20a.jpegs_psplany_7a.jpegt_psplany_8a.jpegu_psplany_6a.jpeg

Nowe Technologie na Usługach Edukacji

W roku szkolnym 2011/2012 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Partnerstwie z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w imieniu Zarządu Województwa Opolskiego rozpoczął realizację projektu systemowego Edukacja ku przyszłości w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic, w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt Edukacja ku przyszłości składał się z trzech działań. Szkoła mogła wziąć udział w jednym z dwóch: Nowe Technologie na Usługach Edukacji lub Zaczarowany Świat oraz dodatkowo w trzecim działaniu Poradnictwo zawodowe w procesie dydaktycznym.

W tym działaniu nauczyciele - nieobciążeni koniecznością realizacją programu nauczania - mieli możliwość przekazania swoim uczniom wiedzy w ramach zajęć pozalekcyjnych. Zajęcia miały na celu zainteresowanie uczniów daną dyscypliną nauki i zachęcenie do pogłębiania własnej wiedzy.

W PSP w Łanach w ramach działania Nowe Technologie na Usługach Edukacji prowadzone były zajęcia pozalekcyjne pt.: „Bajkowy Świat Języka Angielskiego” (z grupą uczniów klas I-III), których celem było:

 • nauka słownictwa, tekstów i wyrażeń w języku angielskim oraz piosenek z wykorzystaniem narzędzi TIK,
 • przygotowanie uczniów do przedstawienia w języku angielskim  pt. „Puss in boots” (Kot w butach),
 •  wystawienie owego przedstawienia na terenie szkoły,
 • nauka komunikacji interpersonalnej i pracy w zespole oraz podstawowych umiejętności czytania,
 •  zastosowania i posługiwania się zasobami internetowymi, umiejętności rozumienia i reagowania w języku angielskim,

oraz zajęcia pozalekcyjne pt.: „W zdrowym ciele zdrowy duch” (z grupą uczniów klas IV-VI), których celem było:

 • rozwijanie zainteresowań sportowych  uczniów,
 • pogłębianie wiedzy na temat zachowań   prozdrowotnych,
 • zastosowanie metod aktywizujących,
 • zaciekawienie uczniów aktywnością fizyczną przez zastosowanie ciekawych form pracy, metod i środków nauczania, które pozwolą na pogłębienie wiedzy i zmotywują uczniów do dbania o własne zdrowie,
 • realizacja zajęć z zastosowaniem współczesnych technologii.

Realizacja projektu w szkole przyczyniła się do:

 • zwiększenia zainteresowania uczniów językiem angielskim zajęciami sportowymi,
 • przygotowania nauczycieli do prowadzenia lekcji i zajęć dodatkowych dla uczniów z wykorzystaniem narzędzi TIK,
 • realizacji zajęć dodatkowych dla uczniów ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych w zakresie TIK,
 • praktycznego zastosowania współczesnych technologii w edukacji,
 • wdrożenia innowacyjnych form nauczania z wykorzystaniem TIK.