Łany z lotu ptakaŁany z lotu ptakaŁany z lotu ptakaŁany z lotu ptakaNasza szkołaf_psplany_9a.jpegg_psplany_10a.jpegh_psplany_11a.jpegi_psplany_12a.jpegj_psplany_13a.jpegk_psplany_14a.jpegl_psplany_15a.jpegm_psplany_16a.jpegn_psplany_17a.jpego_psplany_18a.jpegp_psplany_19a.jpegr_IMG_3963_20a.jpegs_psplany_7a.jpegt_psplany_8a.jpegu_psplany_6a.jpeg

Program profilaktyczny

 

                                                                                 Zał. Nr 2 do Statutu
 
 
  
PROGRAM PROFILAKTYCZNY
 
„ŻYJ ZDROWO I BEZPIECZNIE”
  
 
ROK SZKOLNY 2010/2011
 
 
  
Ogólne cele programu profilaktycznego:
 
1.    Promowanie zdrowego stylu życia.
Wspomaganie zdrowia fizycznego i psychicznego.
 
     2. Bezpieczeństwo w szkole i poza szkołą.
         Kontynuacja projektu „Szkoła bez przemocy”
 
3.    Przygotowanie uczniów i rodziców do udzielania pierwszej          
pomocy.
 
     4. Promowanie postaw ekologicznych.
 
 
Cel ogólny:
 
 
Promowanie zdrowego stylu życia.
Wspomaganie zdrowia fizycznego i psychicznego.
 
 
 

 
Zadania do realizacji
 
 
Formy realizacji
 
Uczestnicy działań
1. Kształtowanie postaw dbania o higienę osobistą.
- pogadanki z wychowawcą,
- przeglądy czystości, prowadzone przez pielęgniarkę szkolną,
- fluoryzacja.
 
kl. I-VI
2. Poznanie roli zdrowego stylu życia w okresie dojrzewania.
- wychowanie do życia w  rodzinie,
- na lekcjach przyrody.
 
kl. V-VI
3.Walka z hałasem.
- pogadanki z wychowawcą,
- lekcje muzyki, przyrody.
 
kl. I-VI
4. Kształtowanie nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu.
- pogadanki na lekcjach wych.fizycznego, lekcjach wychowawczych i przyrody,
- wycieczki klasowe,
- ogniska,
- udział w zawodach sportowych,
- szkolne kółko sportowe,
-organizacja wyjazdów na basen.
kl. I-VI
5. Poznanie znaczenia higieny pracy umysłowej.
- lekcje wychowawcze na temat np. znaczenia snu, efektywne metody uczenia się, organizacja właściwego odrabiania lekcji.
kl. I-VI
6. Poznanie skutków nadmiernego opalania się.
- pogadanka przed wakacjami,
- lekcje przyrody.
 
kl. I-VI
7. Kształtowanie nawyku właściwego odżywiania się jako warunku zdrowia i prawidłowego rozwoju.
- lekcje środowiska, przyrody, lekcje wychowawcze,
-wydawanie mleka lub jogurtu,
- wydawanie posiłków dzieciom z rodzin najuboższych.
 
kl. I-VI
8. Prowadzenie profilaktyki wszawicy.
- pogadanka z pielęgniarką szkolną,
- lekcje przyrody,
- kontrola czystości prowadzona przez pielęgniarkę,
- pogadanka z rodzicami.
 
kl. I-VI
9. Zachowanie czystości w toaletach, szatniach, walka z chorobami brudnych rąk.
- kontrola prowadzona przez pielęgniarkę szkolną,
- lekcje przyrody,
- dyżury uczniowskie.
 
kl. I-VI
10. Udział w imprezach promujących zdrowie.
- pogadanki,
- spotkania z pielegniarką,
- gazetki ścienne na korytarzach i w klasach.
 
kl. I-VI
 
11. Kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole, akceptacja siebie i innych.
- lekcje wychowania fizycznego, wychowawcze, języka polskiego,
- stosowanie aktywizujących form pracy w szkole.
 
kl. I-VI
12. Poznanie własnej wartości – zapoznanie z prawami ucznia, dziecka.
- zapoznanie z Konwencją Praw Dziecka oraz z Programem Wychowawczym Szkoły na lekcjach wychowawczych oraz zajęciach nauczania zintegrowanego.
 
kl. I-VI
13. Wyrabianie umiejętności kulturalnego zachowania wobec kolegów i koleżanek, osób dorosłych i niepełnosprawnych.
- samoocena zachowania podczas wystawiania ocen z zachowania,
- pogadanki na lekcjach wychowawczych, przyrody,
- dyżury uczniowskie.
kl. I-VI
14. Poznanie skutków palenia tytoniu, picia alkoholu, środków odurzających, dopalaczy, nadużywanie leków.
 
- pogadanki na lekcjach przyrody, wychowawczych,
- zajęcia z profilaktyki uzależnień „Siedem kroków”
 
kl. I-VI
 
 
 
 
15. Zagrożenia dla zdrowia wynikajace z zanieczyszczenia środowiska naturalnego.
 
- lekcje przyrody,
- pogadanki na lekcjach wychowawczych.
 
 
kl. I-V
 
 
 
16. Zasady bezpiecznego zachowania się wynikajace z kontaktu z roślinami trującymi oraz nieznanymi substancjami.
 
- lekcje przyrody.
kl. IV-VI

 
Cel ogólny:
 
Bezpieczeństwo w szkole i poza szkołą.
Kontynuacja projektu „Szkoła bez przemocy”.
 
 
 

 
Zadania do realizacji
 
 
Formy realizacji
 
Uczestnicy działań
1. Poznanie zasad bhp w czasie pracy i wypoczynku.
- spotkanie z rodzicami,
- pogadanki przeprowadzone przez wychowawców i opiekunów pracowni przedmiotowych oraz nauczycieli wych. fizycznego prowadzone na bieżąco,
- prowadzenie dyżurów uczniowskich na korytarzach,
- przypomnienie zasad bhp przed wyjazdem na wycieczki turystyczno-krajoznawcze, wycieczki przedmiotowe, rajdy,
- spotkanie z policjantem.
 
kl. I-VI
2. Poznanie zasad bezpiecznego posługiwania się urządzeniami elektrycznymi w gospodarstwie domowym.
 
- lekcje przyrody, techniki, informatyki,
- zajęcia nauczania zintegrowanego.
kl. I-VI
3. Prowadzenie szkoleń na kartę rowerową i przeprowadzenie egzaminu.
- zajęcia prowadzone przez uprawnionego nauczyciela,
- spotkanie z policjantem.
 
kl. IV
4. Zapewnienie bezpieczeństwa w drodze do szkoły.
- lekcje wychowawcze na początku roku szkolnego,
- zapewnienie opieki podczas dowozu uczniów do i ze szkoły.
kl. I-VI
5. Pedagogizacja rodziców dotycząca bezpieczeństwa dzieci podczas prac polowych.
- spotkanie z rodzicami w okresie wzmożonych prac polowych,
- spotkanie z policjantem.
kl. I-VI
6. Nauka właściwego zachowania się wobec propozycji nieznajomych.
- lekcje wychowawcze,
- spotkanie z policjantem.
kl. I-VI
7. Poznanie zasad właściwego zachowania się w sytuacji, gdy zaatakuje pies lub spotka się zwierzę zarażone wścieklizną.
- pogadanka na lekcjach wychowawczych i zajęciach nauczania zintegrowanego, przyrody.
kl. I-VI
8. Ważne telefony.
 
 
- lekcje wychowawcze, przyrody,
- informacja na gazetce ogłoszeń i gazetce SU.
kl. I-VI
 
 
 
9. Zorganizowanie dnia szkoły bez przemocy.
 
 
- konkurs plastyczny.
 
 
 
kl. I-VI
 
 
10. Wolontariat szkolny.
 
 
- pomoc w świetlicy socjoterapeutycznej.
kl. III-VI

 
Cel ogólny:
 
Przygotowanie uczniów i rodziców do udzielania pierwszej pomocy.
 
 

 
Zadania do realizacji
 
 
Formy realizacji
 
Uczestnicy działań
1. Pedagogizacja rodziców dotycząca udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, np. złamania, stłuczenia, krwotoki, oparzenia, omdlenia, zatrucia..
 
- spotkanie z pielęgniarką szkolną.
rodzice
2. Zasady udzielania pierwszej pomocy w określonych sytuacjach (ukaszenia przez żmiję, kleszcze, owady, atak alergii)
- lekcje przyrody, techniki,
- zajęcia nauczania zintegrowanego.
 
kl. I-VI
3. Uświadomienie rodzicom i uczniom możliwości uzyskania pomocy psychicznej na terenie szkoły.
- spotkanie z koordynatorem ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 
kl. I-VI

 
Cel ogólny:
 
Promowanie postaw ekologicznych.
 
 

 
Zadania do realizacji
 
 
Formy realizacji
 
Uczestnicy działań
1. Kształtowanie nawyku dbania o najbliższe środowisko.
- udział w akcji „Sprzątanie świata”.
 
kl. I-VI
2. Uświadomienie zagrożeń dla środowiska wynikających z niewłaściwego wykorzystania zasobów naturalnych.
- „Święto Ziemi”- apel,
- wystawa plakatów,
- pogadanki.
 
 
kl. I-VI
3. Kształtowanie nawyku segregowania odpadów.
- gazetka szkolna,
- segregowanie odpadów na terenie szkoły,
- zbiórka baterii, pustych tuszy i tonerów.
 
kl. I-III
 
 
 
SU
4. Kształtowanie nawyku oszczędzania energii.
- lekcje w pracowni komputerowej,
- pogadanki.
 
kl. I-VI

 
 
 
Program został zatwierdzony
uchwałą Rady Pedagogicznej
w dniu 15.09.2010r.