Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Nasza szkoła f_psplany_9a.jpeg g_psplany_10a.jpeg h_psplany_11a.jpeg i_psplany_12a.jpeg j_psplany_13a.jpeg k_psplany_14a.jpeg l_psplany_15a.jpeg m_psplany_16a.jpeg n_psplany_17a.jpeg o_psplany_18a.jpeg p_psplany_19a.jpeg r_IMG_3963_20a.jpeg s_psplany_7a.jpeg t_psplany_8a.jpeg u_psplany_6a.jpeg

Umiem pływać

30 uczniów z klasy 1, 2a i 2b od 7 marca bierze udział w zajęciach nauki pływania w ramach programu powszechnej nauki pływania „UMIEM PŁYWAĆ” 2016. Od marca do końca października razem odbędzie się 20 godzin zajęć. Prowadzone są one przez instruktorów firmy Manta na basenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakrzowie. Program dofinansowany jest ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w ramach dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki (50%) oraz ze środków Urzędu Gminy w Cisku (50%). Program zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania.

Główne cele programu:

  • upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
  • nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
  • profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
  • zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych  zajęciach sportowych,
  • efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),
  • wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie programem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma pływalni,
  • edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.

Udział uczniów w zajęciach umożliwi im naukę podstawowych umiejętności pływania, wpłynie na rozwój i podniesienie ogólnej sprawności fizycznej oraz zdrowego i aktywnego stylu życia. Ćwiczenia w wodzie i pływanie to również jeden z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania i korygowania wad postawy.